به گزارش خبرگزاری فرانسه از آبدرین، دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه هشدار داد پیروزی استقلال طلبان در همه پرسی استقلال اسکاتلند که روز پنجشنبه برگزار می شود، جدایی درناک و عواقب سنگینی خواهد بود. نظرسنجی ها نتایج تنگاتنگی را برای استقلال اسکاتلند پیش بینی می کنند. کامرون که در بندر نفتی آبردین اسکاتلند سخنرانی می کرد در آخرین خطابه ای که برای اجتناب از تکه تکه شدن انگلیس ایراد می کرد، گفت: من از شما خواهش می کنم این خانواده را تکه تکه نکنید. کامرون خاطر نشان کرد: امکان عقب گرد و فرصت دومی نخواهد بود. در صورتی که مردم اسکاتلند به همه پرسی برای استقلال پاسخ آری بدهند، انگلیس تجزیه خواهد شد و برای همیشه راه های ما از هم جدا خواهد شد. کامرون همچنین گفت: اکنون من می دانم اشخاص زیادی در اسکاتلند پیش بینی کرده اند به همه پرسی استقلال آری بگویند. من همچنین می دانم که اردوی طرفدار استقلال، آینده بهتری را در همه سطوح در صورتی که اسکاتلند مستقل شود، ترسیم کرده است. کامرون هشدار داد اما این آینده بهتر در عالم واقعیت تحقق پذیر نیست. کامرون تاکید کرد پیروزی استقلال طلبان جدایی دردناک و به این معنی خواهد بود که ما دیگر واحد پولی مشترکی نخواهیم داشت و نیروهای مسلحی که در طول قرن ها باهم به وجود آورده ایم، از هم جدا خواهد شد. کامرون بار دیگر وعده داد: در صورتی که روز پنجشنبه مخالفان استقلال اسکاتلند پیروز شوند، این امر به انتقال قدرتی گسترده و بی سابقه در زمینه سیاست مالیاتی و بهداشت عمومی منتهی خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.