تماس تلفنی با روحانی؛ انتقاد شدید واشنگتن پست از اوباما

یکی نماینده یک دموکراسی آزاد است و دیگری نماینده یک دیکتاتوری سایت فرارو: پس از بازگشت حسن روحانی به تهران مخالفان در فرودگاه مهرآباد حاضر شدند و به روحانی اعتراض کردند. مخالفان در تندرویی آشکار به سوی رییس جمهور کفش پرتاب کردند. اما در آمریکا به سوی اوباما کفشی پرتاب نشد، منتقدان دیدگاه های خود را در روزنامه و رسانه ها مطرح کردند. یکی از تندترین انتقادات از سوی روزنامه واشنگتن پست بود، که در شماره امروز منتشر شد. این روزنامه گفت و گوی اوباما با روحانی را در شان رییس جمهور آمریکا ندانست و نوشت: «از دید افراد با تجربه تمام محتوای این تماس تلفنی مشکل ساز است.» براین اساس یکی از مقامات سابق آمریکا به واشنگتن پست گفت: «آنها با هم برابر نیستند، اوباما کسی است که در انتخاباتی آزاد به ریاست جمهوری رسید و رئیس کشور و دولت محسوب می شود اما روحانی هیچ یک از اینها نیست.» این روزنامه آمریکایی در ادامه آورده است: «محتوای این تماس که چندی بعد از سوی رئیس جمهور عنوان شد بسیار نگران کننده است. هربار که اوباما عنوان می کند که مشکل اصلی «عدم اعتماد» میان طرفین است- یکی که یک دموکراسی آزاد است و دیگری یک دیکتاتوری - مشکل پیش می آید. رئیس جمهوری آمریکا این تبلیغات رژیم ایران را تقویت می کند که ما مسئولیت برابری در برابر این «عدم اعتماد» داریم.»

:نظرات شما