13
213

طرف تو محرم سیگار میکشید و مشروب میخورد

بهش میگن: نخور گناه داره

میگه: من عین شما نمی تونم بیخیال باشم … اعصابم از دست یزید داغونه ..

13 COMMENTS

 1. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 2. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 3. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 4. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 5. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 6. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 7. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 8. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 9. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 10. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 11. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 12. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

 13. نظر آقای خامنه ای و پشت صحنه

  ظاهرا پشت صحنه از آقای خامنه ای باجگیری سختی کرده است که بدستور پشت صحنه به موجودی کشوری حمله میکند.
  خامنه ای، ترامپ، اسد، پادشاه اردن و چند جای دیگر بصورت باجخواهی در دست پشت صحنه هستند. کشورهای اروپایی هم بخاطر ساده لوحی مورد سو استفاده پشت صحنه قرار میگیرند.
  باید به آقای اوباما تبریک گفت که مردی مستقل و رییس جمهوری شایسته برای امریکا بود، و هشت سال به پشت صحنه به کمک یکدیگر نشان دادیم که ما از پشت صحنه تیز هوشتر بودیم. درود بر اقای اوباما.

LEAVE A REPLY