خونه خدا

0
344

یارو باچشم کور و پاى فلج به حج رفت و به شیطان سنگ زد ،شیطان ازش پرسید:چشمت چشه؟
گفت:خدادادى کورم!
شیطان:پات چشه؟
گفت:خدادادى فلجم!
شیطان گفت:پس من چیکارت کردم که به من سنگ میزنى, خونه خدا اونوره دیوث

LEAVE A REPLY