زنها 2 برابر مردها حرف میزنند

0
483

رد در حالی که داشت روزنامه می خواند، رو به همسرش کردو گفت:”در روزنامه نوشته نتیجه بررسی هایی که به عمل آمده نشان می دهد زن ها روزانه ۳۰,۰۰۰ کلمه حرف می زنند، در حالی که این میزان در مورد مردها فقط ۱۵,۰۰۰ کلمه است!”

زن گفت:”علتش این است که ما باید هر چیز را دوبار تکرار کنیم تا مردها بفهمند.”

مرد گفت:”چی؟

LEAVE A REPLY