ﭼﺮﺍ

10
334

اﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﻌﻠﻤﻤﻮﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﯾﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺭﻭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ : ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﮕﻪ ﭼﺮﺍ؟؟

ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺎ ﺑﮕﯿﻢ …!!!

ﮔﻔﺖ : ﺑﮕﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ …

ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺍ؟؟

ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺘﮑﻢ ﺯﺩ هنوزم نمیدونم چرا

SHARE
Previous articleکفتر باز
Next articleجاده

10 COMMENTS

 1. سیاست درست

  در خبرها آمده که دولت آقای روحانی ساخت ۵۰ سد را متوقف کرده است.
  درود بر آقای روحانی که فهمید علت خشکسالی زمینها و مناطق مختلف درایران ساخت همین سدهای بی مورد بوده و هست.
  حال واقعا تعجب آور است که چرا احمدی نژاد عقل این؟کار رانداشت، و بر؟عکس عمل میکرد.
  البته دلیلش را نویسنده میداند، ولی نمیشود همه چیز را گفت.

 2. سیاست درست

  در خبرها آمده که دولت آقای روحانی ساخت ۵۰ سد را متوقف کرده است.
  درود بر آقای روحانی که فهمید علت خشکسالی زمینها و مناطق مختلف درایران ساخت همین سدهای بی مورد بوده و هست.
  حال واقعا تعجب آور است که چرا احمدی نژاد عقل این؟کار رانداشت، و بر؟عکس عمل میکرد.
  البته دلیلش را نویسنده میداند، ولی نمیشود همه چیز را گفت.

 3. سیاست درست

  در خبرها آمده که دولت آقای روحانی ساخت ۵۰ سد را متوقف کرده است.
  درود بر آقای روحانی که فهمید علت خشکسالی زمینها و مناطق مختلف درایران ساخت همین سدهای بی مورد بوده و هست.
  حال واقعا تعجب آور است که چرا احمدی نژاد عقل این؟کار رانداشت، و بر؟عکس عمل میکرد.
  البته دلیلش را نویسنده میداند، ولی نمیشود همه چیز را گفت.

 4. سیاست درست

  در خبرها آمده که دولت آقای روحانی ساخت ۵۰ سد را متوقف کرده است.
  درود بر آقای روحانی که فهمید علت خشکسالی زمینها و مناطق مختلف درایران ساخت همین سدهای بی مورد بوده و هست.
  حال واقعا تعجب آور است که چرا احمدی نژاد عقل این؟کار رانداشت، و بر؟عکس عمل میکرد.
  البته دلیلش را نویسنده میداند، ولی نمیشود همه چیز را گفت.

 5. سیاست درست

  در خبرها آمده که دولت آقای روحانی ساخت ۵۰ سد را متوقف کرده است.
  درود بر آقای روحانی که فهمید علت خشکسالی زمینها و مناطق مختلف درایران ساخت همین سدهای بی مورد بوده و هست.
  حال واقعا تعجب آور است که چرا احمدی نژاد عقل این؟کار رانداشت، و بر؟عکس عمل میکرد.
  البته دلیلش را نویسنده میداند، ولی نمیشود همه چیز را گفت.

 6. سیاست درست

  در خبرها آمده که دولت آقای روحانی ساخت ۵۰ سد را متوقف کرده است.
  درود بر آقای روحانی که فهمید علت خشکسالی زمینها و مناطق مختلف درایران ساخت همین سدهای بی مورد بوده و هست.
  حال واقعا تعجب آور است که چرا احمدی نژاد عقل این؟کار رانداشت، و بر؟عکس عمل میکرد.
  البته دلیلش را نویسنده میداند، ولی نمیشود همه چیز را گفت.

 7. سیاست درست

  در خبرها آمده که دولت آقای روحانی ساخت ۵۰ سد را متوقف کرده است.
  درود بر آقای روحانی که فهمید علت خشکسالی زمینها و مناطق مختلف درایران ساخت همین سدهای بی مورد بوده و هست.
  حال واقعا تعجب آور است که چرا احمدی نژاد عقل این؟کار رانداشت، و بر؟عکس عمل میکرد.
  البته دلیلش را نویسنده میداند، ولی نمیشود همه چیز را گفت.

 8. سیاست درست

  در خبرها آمده که دولت آقای روحانی ساخت ۵۰ سد را متوقف کرده است.
  درود بر آقای روحانی که فهمید علت خشکسالی زمینها و مناطق مختلف درایران ساخت همین سدهای بی مورد بوده و هست.
  حال واقعا تعجب آور است که چرا احمدی نژاد عقل این؟کار رانداشت، و بر؟عکس عمل میکرد.
  البته دلیلش را نویسنده میداند، ولی نمیشود همه چیز را گفت.

 9. سیاست درست

  در خبرها آمده که دولت آقای روحانی ساخت ۵۰ سد را متوقف کرده است.
  درود بر آقای روحانی که فهمید علت خشکسالی زمینها و مناطق مختلف درایران ساخت همین سدهای بی مورد بوده و هست.
  حال واقعا تعجب آور است که چرا احمدی نژاد عقل این؟کار رانداشت، و بر؟عکس عمل میکرد.
  البته دلیلش را نویسنده میداند، ولی نمیشود همه چیز را گفت.

 10. سیاست درست

  در خبرها آمده که دولت آقای روحانی ساخت ۵۰ سد را متوقف کرده است.
  درود بر آقای روحانی که فهمید علت خشکسالی زمینها و مناطق مختلف درایران ساخت همین سدهای بی مورد بوده و هست.
  حال واقعا تعجب آور است که چرا احمدی نژاد عقل این؟کار رانداشت، و بر؟عکس عمل میکرد.
  البته دلیلش را نویسنده میداند، ولی نمیشود همه چیز را گفت.

LEAVE A REPLY