زنان و خشونت برآمده از احکام مذهبی – شکوه میرزادگی

0

به مناسبت 25 نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

این روزها که دامنه ی خشونت داعشیان، یا به قول خودشان «دولت اسلامی»، به اروپا هم کشیده شده، و همه جا سخن از خشونتی است که جان و تن انسان متمدن قرن بیست و یکم را آزرده می کند، باید بیشتر از همیشه به سرنوشت زنانی اندیشید که در مناطق مختلف خاورمیانه زیر دست و پای دولت های غیر قانونی، و يا قانونی – مذهبی، و به نام «فرامین مذهبی»، شدیدترین خشونت ها را، متحمل می شوند.

بین این قبيل دولت ها البته تفاوت هایی هم وجود دارند. مثلاً، «دولت اسلامیِ» غیرقانونی افسار گسیخته و جنون زده مردان را گردن می زند اما زنان را چون کالایی خرید و فروش می کند، به بردگی می گیرد، شکنجه شان می کند، به آن ها تجاوز می کند و سپس تیرخلاص را بر جسم و روح له شده ی آن ها شلیک می کند، حال آنکه، در همان زمان حکومت های قانونی ـ مذهبی، همچون «جمهوری اسلامی» مسلط بر کشورمان، نیز، بی سر و صدا، از همان قوانین مبتنی بر احکام خشونت زده ی مذهبی استفاده می کنند و چند برابر بیدادی را که بر مردان روا می شود بی سر و صدا و با چهره ای حق به جانب بر زنان تحمیل می کنند. آن ها نسبت به عملیات داعشی سکوت می کنند؛ چنان که در طی مدتی که داعش بزرگترین لطمات و خشونت ها را انجام داده است، یک آیت الله در ايران نبوده که با صدای بلند اعلام کند که آن چه داعش در مورد زنان انجام می دهد ربطی به اسلام ندارد. یا حداقل بگوید که آن ها از نگاه اسلام در مورد زنان تندروی می کنند.

در اين ميان، برای من عجیب این جاست که چرا وقتی سخن از خشونت مذهبی و تقبیح و یا رد آن پیش می آید برخی بلافاصله واکنش نشان می دهند که: «این حرف ها اهانت به مسلمانان است». باید از آن ها پرسید آیا به بردگی گرفتن زنان در مذهب اسلام نیست؟ آیا خرید و فروش این بردگان در اسلام نیست؟ آیا کتک زدن زنان نافرمان در اسلام نیست؟ آیا روند چند همسری که زنان را به حرمسراها می کشاند جزو مذهب اسلام نیست؟ آیا نداشتن حق حضانت کودکان برای زنان در اسلام نیست؟ آیا رسمی بودن ازدواج دختران خردسال در اسلام نیست؟ آیا اجباری بودن حجاب در اسلام نیست؟ آیا بهره بردن ارثیه ی کمتر از مرد در اسلام نیست؟ آیا صیغه، که نوعی خرید و فروش سکس است، در بخشی از تيره های مذهبی اسلام وجود ندارد؟ آیا محروميت زنان از حق تحصیل مساوی، حق داشتن شغل مساوی، حق سفر مساوی، در اسلام نیست؟ و آیا سالاری مرد بر زن در اسلام نیست؟ و آیا زشت بودن و ناروا بودن و متضاد بودن هر کدام از احکام مذهبی با مفاد اعلامیه حقوق بشر در دنیای متمدن امروز ثابت نشده است؟ و آیا بیشتر این موارد مصداق تعریف خشونت علیه زنان در اسناد سازمان ملل نيست؟*

تازه سخن من و امثال من این است که هر کس، به عنوان یک مسلمان، آزاد است تا هر عقیده و تفکری می خواهد داشته باشید اما، در عين حال، بيایيد و به عنوان یک انسان در قرن بیست و یکم، احکامی را که در دنیای امروز منشاء خشونت و بیدادند را از سر راه جوامع بشری بردارید و بگذارید که مردمان خاورمیانه و مردمان کشورهایی چون ایران با قوانینی امروزین زندگی کنند. گذشته از این، مگر بیشتر زنانی که در کشورهایی که با احکام مذهبی اداره می شوند مسلمان نیستند؟ چرا افرادی که هر ایراد و انتقاد و ردی را نسبت به این قوانین «اهانت به مسلمین» می دانند، ايراد رنج و شکنجه به این مسلمانان را اهانت به اسلام و مسلمانان نمی دانند؟!

سخن نه از اهانت است و نه از دشمنی و غرض ورزی. اکنون دیگر، بر اساس آمارهای موجود، ثابت شده که بيشترين زنانی که گرفتار انواع خشونت های مختلف هستند در کشورهايي زندگی می کنند که حکومتی مذهبی دارند، و يا در کشورهایی که قوانين شان متأثر از احکام مذهبی است.

اينگونه احکام و قوانين ناشی از شريعت، خشونت عليه زنان را مجاز دانسته و آن را امری موجه جلوه می دهد و حتی، همچون کشور ما، آن را به عنوان يک امر مذهبی در باور مردمان جا می اندازد. در اين کشورها خشونت کننده، به جای احساس گناه، بابت خيری که انجام داده و ثوابی که می برد احساس شعف هم دارد. در اين جوامع می شود از اين هم جلوتر رفته و فرهنگی مذهبی را ديد که به برادر يا پدر يا شوهر می آموزد که «غيرت»، «شرف»، «مردی» و «مردانگی» آن است که دختر يا زن «سر به هوا» ی خود را بزنند، يا دختر و زن «گناهکار و آلوده دامن» خود را بکشند. و مجريان احکام نيز اين کتک زننده ها و قاتلين را به عنوان «مدافعين ناموس» مورد لطف و مرحمت قانونی ـ مذهبی نیز قرار می دهد؛ چرا که در اين مذاهب نافرمانی زن يا معاشرت خارج از ازدواج او با يک مرد از گناهان بزرگ شناخته می شود. در این کشورها زنان در هیچ کجایی از خشونت مصون نیستند و دولت های مذهبی به جای آن که حافظ آن ها باشند دشمن سلامت و آرامش آن ها هستند.

سال گذشته، کارشناسان سازمان ملل در ارتباط با خشونت علیه زنان اعلام کردند که «در حال حاضر میلیون ها تن از زنان خشونت دیده ی دنیا در 35 کشوری زندگی می کنند که حکومت شان خشونت علیه زن را جرم نمی شناسد.» یکی از این کشورها بدون تردید ایران است که زیر سلطه ی احکام اسلامی اداره می شود و عمده ی قوانین مبتنی بر شريعت اش مربوط به زن اند که، به جای رفع خشونت از او، بیشترین نوع خشونت را بر او تایید و تحمیل و مشروع می کند. این قوانین و البته رفتارهای حکومتی با زنان کاملا علیه همه ی «کنوانسیون های رفع تبعیض» و «رفع خشونت از زنان» است.

جالب اينکه، آذر ماه سال 93 گزارشی از سوی «کارگاه آموزشی و کار با قربانیان همسر آزاری» در ایران، منتشر شد که (با توجه به وجود کنترل و سانسور آمارها در ایران) نشان می داد 66 در صد (در تهران و شهرهای بزرگ) و 88 در صد (در شهرستان های دیگر) ایران گرفتار خشونت در خانه ها هستند. یعنی خشونت هایی که از سوی همسر و پدر یا برادر متوجه شان می شود. در اين مورد هم می توان ديد که بیشتر این خشونت ها بر اساس اختیاری است که احکام مذهبی (که اکنون زيربنای قوانین کشوری اند) به مردان داده اند.

رودربایستی و محافظه کاری را باید کنار گذاشت. وضعیت زنان در خاورمیانه روز به روز بدتر می شود، باید به طور مستقیم خشونت هایی را که سرچشمه اش از مذهب است رد کرد و آن ها را به طور مرتب به مردمان گوشزد کرد. و بايد با این تفکر و این شایعه ی ساخته شده از سوی مذهبيون قشری در افتاد که ایراد گرفتن و انتقاد کردن و رد کردن آن دسته از قوانین مذهبی که خشونت و رنج و شکنجه را بر زنان تحمیل می کند اهانت به مسلمانان است.

نه! من فکر می کنم اهانت به مسلمانان وقتی صورت می گيرد که جماعتی گسترده، که روز به روز هم بر تعدادشان اضافه می شود، با تکیه بر این احکام کهنه ی مذهبی زندگی را بر انسان و به ويژه بر زنان غیر قابل تحمل کرده اند. اکنون زمان آن رسیده که زنان، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، چه دیندار و چه بی دین، بر اين نکته آگاه باشند که یکی از مهمترین و اولین اقدامات و مبارزاتی را که باید پی بگیرند مبارزه برای جدایی مذهب از حکومت ها است تا در سايه ی حکومتی برخاسته از قوانين امروز بشری هر کس دین و مذهب خود را در دل و در زندگی خصوصی خود داشته باشد و زنان نيز، در حفاظ قوانین امروزین و انسان ساز، نفسی به آسودگی (حداقل در حد زنان کشورهای پیشرفته) بکشند.

چنین مبارزه ای نه تنها اهانت به اسلام يا مسلمانان نیست بلکه آن ها را از بار سنگین اهانت هایی که امروز گرفتارش شده اند نجات خواهد داد.

*- تعریف خشونت علیه زنان در اسناد سازمان ملل ؟
قطعنامه ی حذف خشونت علیه زنان، تصویب شده در سال 1999، خشونت را این گونه توضیح می دهد:
«خشونت عليه زنان، بى آن كه به موارد زير محدود شود، شامل اشكال زير است:
الف﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى در خانواده، از جمله ضربه‌ها، رفتارهاى خشن جنسى نسبت به دختران خردسال، خشونت‌هاي مرتبط با جهيزيه،ختنه كردن، تجاوز شوهر و ديگر سنت‌هاى زيان‌بخش رايج مثل خشونت خارج از روابط همسرى، خشونت در رابطه با بهره‌كشى؛
ب﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى در جامعه، از جمله تجاوز، رفتارهاى خشن جنسى، اذيت و آزار جنسى و ارعاب در محيط كار، در مؤسسات آموزشى و غير آن، قوّادى و واداشتن به فحشا؛
ج﴾ خشونت جسمى، جنسى و روانى كه توسط دولت صورت مىگيرد يا از جانب آن، در هر كجا كه باشد[در خانواده و در جامعه]،….»

در مورد روز جهانی خشونت منتشر شده از همین نویسنده:
در رسانه های مختلف و در کتاب «معجزه ی تو»:

تسليم يا ایستادگی در برابر خشونت
هیچ بهانه ای برای خشونت مجاز و انسانی نیست
تجاوز به زهرا
روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان
خشونت دولتی، بدترین نوع خشونت علیه زنان

مادر ریحانه: امان از ظلم، امان از جور، امان از..

0شعله پاکروان مادر ریحانه: امان از ظلم، امان از جور، امان از بیداد

شعله پاکروان مادر ریحانه جباری در مورد یورش مأموران اطلاعات به تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق‌بشر در پی برگزاری تجمع اعتراضی روز شنبه در مقابل زندان اوین در صفحه فیسبوک خود نوشت:

صدها سال پیش آیین بست نشینی در ایران بوجود آمد . در زمان قاجار بارها و بارها کسانی برای فریاد علیه ظلم و جور داروغه و فراشباشی ها یا فرمانروایان و والی های ولایات بست نشستند تا صدایشان بگوش شاه برسد . در تحولات تاریخی ، کشورمان تغییرات بسیار کرد . مشروطه به ثمر رسید و صاحب مجلس شدیم و نماینده . بست نشستن هم تغییر کرد و تبدیل به تحصن شد . اما خلق و خوی فراشباشی ها عوض نشد . گیرم درشکه و اسبهایشان تبدیل به موتور و ماشین شد ولی جیغ و داد و فحاشی و جسارت و گستاخی شان همان ماند که ماند .

روز شنبه در مقابل زندان اوین تحصنی تشکیل شد که هر کس با نوشته ای بر کاغذ هدفش را از تحصن مشخص میکرد . فراشباشی های مدرن اما همین را هم بر نتافته و با هیاهو به آنان حمله کرده و تعدادی را دستگیر کرده اند . بر روی کاغذ دو تن از دستگیر شدگان دو جمله ساده نوشته شده بود . اولی بدست یک مادر بود . ” امید علیشناس را آزاد کنید ” . دومی به دست یک پدر . ” سعید من کجاست ؟ ” هر دو از ظلمی که به آنان رفته در خروش بودند . اما در سکوت و بسیار متمدنانه خروش خود را کنترل کرده و تحصن را بر فریاد و داد از بیداد ترجیح داده بودند . اما عکس العمل فراشباشی ها و ملیجکان چه بود ؟ هاشم زینالی را با نهایت بی رحمی کتک زده و به جایی نامعلوم منتقل کرده و سیمین بانو ، مادر امید را به زندان شهرری برده اند .

دیشب با اکرم نقابی تلفنی صحبت کردم . مادری فرزند گم کرده که هنوز از وعده های ناکام و قرارهای دیدار با پسرش میگوید . مو به تن ت راست میشود وقتی برایت تعریف میکند که چطور همین فراشباشی ها میگفته اند پسرت را در مسیر انتقال از همین جا عبور میدهیم تا او را ببینی . و این زن و مرد ، اکرم و هاشم زینالی کوچه ها را زیر پا میگذاشته و چشم به این سو و آن سو میچرخانده اند شاید سعید را ببینند . زیر باران و برف میایستاده اند نکند چتر جلوی چشمشان را بگیرد و سعید را نبینند . امان از بی ادبی و زبان زشتگوی فراشها . که بی خجالت دشنامهای ناشایست را به سیمین بانو و هاشم آقای نحیف و بیمار نثار کرده و حتی از کتک زدن دریغ نکرده اند . اکرم نقابی چیزی کمتر از کوه درد ندارد که بر دوش میکشد با صبوری . اما دیشب نگران داروهای شویش بود . چرا که تازه از عمل قلب بیرون آمده . هر چند پزشکان هر چه برای قلبش کرده اند یقینا نتوانسته اند شکستگی قلبش را درمان کنند . که درمان آن فقط دیدار سعید است و عذرخواهی دزدان سعید از جفایی که هفده سال است بر او و خانواده اش میرود . مسوولین گفته اند چهارشنبه تعیین تکلیف میشوند . خوبیت ندارد که وقتی مقامات کشورهای خارجی برای اجلاس اینجایند با صف خانواده های دستگیر شده روبرو شوند . هر چند آنان نشان داده اند که تنها به دلارهای نفتی و گازی علاقمندند و به سرنوشت فرزندان به خاک افتاده و اعدام شده و گم شده و دستگیر شده ی این بخش از نقشه ی جغرافیا بی اعتنا هستند .
اکنون کسی نیست تا تقاضای آزادی امید را بر دست بگیرد . یا بپرسد سعید من کجاست ؟ و ما مردم تماشاگر ، بی تفاوتان تاریخ ، راه گم کردگان برهوت عدالت و دادخواهی لحظه ای نمی اندیشیم شاید سعید بعدی یا امید بعدی خودمان یا عزیزمان باشد . در دوران اختگی تاریخی خود را به جهالت و بی خبری زده ایم و هر روز شاهد فرو افتادن سروهای بلند بالای این سرزمینیم . از ترس داروغه و فراشباشی هایش .

راستی کسی نمیداند چرا پرستوهای این آب و خاک نمیتوانند برای عزیزان در خون غلتیده شان مراسم برگزار کنند ؟ به چه جرات فراشان در خانه ی پرستو را میبندند و کوچه را قرق میکنند ؟

کاش آقامحمدخان یا ناصرالدین شاه لحظه ای سر از گور دراورند و حاکمان ما را نصیحت کنند که جایی را برای تحصن یا بست نشستن و در امان بودن تعیین کنند . تا اگر کارد به استخوان کسی رسید بتواند صدای دادخواهی ش را بگوش مسوولین برساند . کسانی که از درد به گورستان های آباد شده میروند و از نای دل فریاد میزنند : امان از ظلم . امان از جور . امان از بیداد.

اقدام دولت جدید آرژانتین علیه جمهوری اسلامی

0رئیس جمهور جدید آرژانتین اعلام کرد توفق‌نامه با رژیم ایران برای همکاری در پرونده انفجار مرکز یهودیان بوئنس‌آیرس را فسخ می‌کند. جمهوری اسلامی متهم به نقش داشتن در این انفجار است.

به گزارش دویچه وله، مائوریسیو ماکری، در نخستین کنفرانس خبری پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین اعلام کرد که توافق‌نامه همکاری با رژیم ایران برای حل پرونده انفجار “آمیا” را لغو می‌کند.

ماکری در این نشست خبری گفت: «مطابق وعده‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده‌ایم، از کنگره درخواست خواهیم کرد تا توافق با حکومت ایران را لغو کند.»

۲۷ ژانویه ۲۰۱۳ (۷ آبان ۹۱) وزیران وقت خارجه رژیم ایران و آرژانتین، علی اکبر صالحی و هکتور تیمرمن در حاشیه‌ی اجلاس سران اتحادیه‌ی آفریقا درباره تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی به پرونده حمله تروریستی به مرکز یهودیان بوئنس آیرس توافق کردند.

قتل مرموز دادستان پرونده

انفجار آمیا که “بدترین حادثه تروریستی” تاریخ آرژانتین خوانده می‌شود ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) رخ داد. در این حادثه ۸۵ نفر کشته و حدود ۳۰۰ نفر مجروح شدند و صدها ساختمان در اطراف مرکز یهودیان به شدت آسیب دیدند.

در جریان بیش از دو دهه رسیدگی قضایی به پرونده آمیا ماجراهای جنجالی غریبی رخ داده؛ از به دادگاه کشیده شدن برخی از قاضیان پرونده تا احضار و محاکمه رئیس جمهور وقت آرژانتین و شماری از مقام‌های ارشد دولتی به اتهام منحرف کردن تحقیقات.

رسیدگی به این پرونده از سال ۲۰۰۴ به دادستان آلبرتو نیسمن سپرده شد که جسدش ژانویه امسال در منزل مسکونی‌اش پیدا شده است.

نیسمن در حالی به قتل رسید که در تدارک احضار رئیس‌جمهور آرژانتین، کریستینا کیرشنر به دادگاه به اتهام “تبانی” با رژیم ایران در پرونده آمیا بود. او کیرشنر را متهم می‌کرد که در ازای دریافت نفت و مزایای تجاری از جمهوری اسلامی، در پی حفاظت از مظنونان رژیم ایران و “لاپوشانی” پرونده آمیا برآمده است.

مقام‌های ارشد رژیم ایران بین متهمان

توافق‌نامه میان صالحی و همتای آرژانتینی‌اش از همان زمان با مخالفت و اعتراض اسرائیل، جامعه یهودیان آرژانتین و بسیاری از حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران مستقلی روبرو بود که پرونده آمیا را دنبال می‌کنند.

مائوریسیو ماکری، که وعده‌ی فسخ این توافق‌نامه را داده با کسب ۵۱ و ۴ دهم درصد از آرا رئیس جمهور جدید آرژانتین شد و کار خود را به طور رسمی کمتر از سه هفته‌ی دیگر (دهم دسامبر) آغاز می‌کند.

دادستان کشته شده آرژانتینی مدتی پس از کار بر روی پرونده آرمیا به این نتیجه رسید که انفجار مرکز یهودیان به دستور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و توسط شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان انجام شده است.

او بر اساس یافته‌های پرونده در سال ۲۰۰۷ حکم بازداشت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت و چند تن از مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را صادر کرد.

ماکری که رقیب مورد حمایت رئیس جمهور کیرشنر را شکست داده از سیاست‌مداران نزدیک به جامعه یهودیان بوئنس‌آیرس و اسرائیل محسوب می‌شود.

انتظار می‌رود با آغاز دوره ریاست جمهوری ماکری پرونده انفجار مرکز یهودیان بوئنس آیرس پس از ۲۱ سال بار دیگر به طور جدی پیگیری شود.

قوه قضائیه آرژانتین بارها از جمهوری اسلامی خواسته است که افراد مظنون به دست داشتن در انفجار آمیا را برای محاکمه به این کشور یا کشور سومی تحویل دهد.

رژیم ایران گرچه ظاهرا در توافق‌نامه سال ۲۰۱۳ وعده همکاری داده، تا کنون قدمی برای شناسایی افراد مظنون و دستگیری آنها بر نداشته است.

تجمع کارگری برای حقوق در خوزستان ممنوع شد

0

خبرگزاری هرانا ـ دادگستری کل استان خوزستان بخش بندر امام خمینی با صدور بخشنامه ای تجمع‌های مرتبط با مطالبات حقوقی کارگران را ممنوع اعلام کرده و گفته است با هر نوع تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندر امام خمینی گفت: “با توجه به تجمع‌های غیرقانونی بعضی از کارگران و کارمندان در بعضی از شرکت‌‌های پتروشیمی لازم است جهت توجیه و جلوگیری از وقوع جرم موارد ذیل رعایت شود، در غیر این‌صورت وفق مقررات با مخاطبان برخورد قضایی خواهد شد”.

وی در ادامه اظهار داشت: “۱ ــ حقوق و مزایای کارگر و رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون مدون به‌نام قانون کار مشخص شده است و طبق قانون فوق باید مطالبه گردد.

۲ ــ در صورتی که کارگرانی به حق و حقوق خود اعتراض دارند می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه نیز با اداره کار مکاتبه خواهد نمود و در صورتی که حقوق ایشان طبق قانون پرداخت نمی‌شود مسئولان مربوط موظف می‌شوند نسبت به پرداخت حقوق کارگران وفق مقررات اقدام نمایند.

۳ ــ تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی به عمل می‌آید، مجدداً تکرار می‌شود کارگرانی که به حقوق و مزایای خود اعتراض دارند با ارائه فیش مطالبات آنها پی‌گیری خواهد شد، از این تاریخ با هرگونه تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم شرکت‌ها، برخورد خواهد شد”.

حضور دوباره گشت سرکوبگر ارشاد در تهران

0

خبرگزاری فارس: عصر سه شنبه ون‌های گشت امنیت اخلاقی پلیس به خیابان‌های تهران آمدند و با بدپوششان، بدحجابان و کسانی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌‌کردند برخوردی قاطع کردند.

۱۹ آبان امسال سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در دومین همایش فصلی فرماندهان راهنمایی و رانندگی به حوزه عفاف و حجاب پرداخت و در مورد بدپوششی و بدحجابی هشدار داد و خبر از جریمه بدحجابان، برخورد با جرایم مشهود و توقیف خودروهایی که سرنشینان آن کشف حجاب را کرده‌اند.

ساپورت‌پوشان، بدپوششان و بدحجابان افرادی بودند که عصر سه شنبه از پلیس تهران تذکر گرفتند و پلیس تهران باز هم نشان داد که با برهم زنندگان آرامش روانی و کسانی که قصد دارند عفت عمومی را جریحه‌دار کنند برخورد می‌کند.

خودکشی دو دانشجوی دیگر در تهران و تبریز

0

یک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر پیش از ظهر روز سه شنبه در سرویس بهداشتی خوابگاه به زندگی خود پایان داد.

به گزارش مهر، مامور انتظامات خوابگاه به ماموران گفت: این دانشجوی پسر ۲۴ ساله رشته مکانیک با زدن شاهرگ خود در سرویس بهداشتی خوابگاه اقدام به خودکشی کرده است.

در تبریز نیز یک دانشجوی پسر در محوطه خوابگاه دانشگاه تبریز دست به خودکشی زده است. این دانشجو اهل شهرستان اهر و از دانشجویان ممتاز بوده که در رشته زمین‌شناسی تحصیل می کرده است.

دوازده فعال مدنی به بند هشت اوین منتقل شدند

0

خبرگزاری هرانا – دوازده تن از فعالان مدنی بازداشت شده در روزهای اخیر به بند هشت زندان اوین منتقل شدند و همچنان از هاشم زینالی و رضا ملک خبری در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوازده تن ازفعالان مدنی بازداشت شده در روزهای اخیر به بند هشت زندان اوین منتقل شدند. همچنین بی خبری از هاشم زینالی و رضا ملک ادامه دارد و از مکان بازداشت ایشان اطلاعی در دست نیست.

اسامی فعالان مدنی که امروز به بند هشت اوین منتقل شدند عبارت است از: اسماعیل (زرتشت) احمدی راغب، داود (هوشنگ) نعمتی، محسن شجاع، احسان خیبر، مسعود حمیدی، علی بابایی، محسن حاصلی، اسماعیل حسینی، عبدالعظیم اروجی، ارشیا رحمتی، حامد گودرزی و ابراهیم زاده

جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق‌بشر، روزهای دوشنبه در مقابل دفتر لاستیک دنا در میدان ونک تهران، نبش خیابان گاندی، گرد هم جمع می‌شوند. آن‌ها روزهای شنبه هم با تجمع در مقابل زندان اوین، خواستار آزادی زندانیان سیاسی می‌شوند.

تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی معترض که در این تجمعات شرکت می‌کنند، صبح روز شنبه ۳۰ آبان، در مقابل زندان اوین بازداشت و به بازداشتگاه‌های مختلفی منتقل شدند.

هاشم زینالی، پدر سعید زینالی، دانشجویی که از ۱۸ تیر ۷۸ مفقود شده است، سیمین عیوض‌زاده، مادر امید علی‌شناس، زندانی سیاسی، رضا ملک، زندانی سیاسی سابق، محسن شجاع و تعدادی از شاگردان محمد‌علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در میان کسانی بودند که روز شنبه بازداشت‌ شدند.

هاشم زینالی و رضا ملک توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. اما مکان نگهداری ایشان و اتهامات انتسابی اطلاعی در دست نیست.

داود نعمتی و زرتشت احمدی راغب نیز صبح دوم آذرماه در تجمعی مدنی مقابل ساختمان لاستیک دنا بازداشت شده اند.

سیمین عیوض زاده، شروین یمنی و لیلا پورغفاری نیز که روز شنبه بازداشت شدند در زندان قرچک ورامین دست به اعتصاب غذا زده اند. اتهام تفهیم شده به ایشان “اخلال در نظم عمومی از طریق حمایت از سرکرده عرفان حلقه” است. این در حالی است که سیمین عیوض زاده در اعتراض به تداوم بازداشت فرزندش “امید علی شناس” اقدام به شرکت در تجمعات مدنی کرده بود. متهمین گفته اند که به اجبار و بدون هیچ سوال و جوابی برگه ای که حاوی این اتهام بوده را امضا کرده اند.

محمد نوری زاد نیز صبحگاه دوم آذر ماه بازداشت شده بود که نیمه شب همان شب آزاد شد.

به گزارش هرانا، بند هشت در حال حاضر یکی از بدترین بندهای زندان اوین است که در آن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی علیرغم اصل تفکیک جرائم همراه با زندانیان غیرسیاسی و بعضا خطرناک نگهداری می شوند.

رهبر گزارش را خوانده و به گریه افتاده است

0علی مطهری گفته ارائه گزارش به علی خامنه‌ای درباره گرایش گسترده مردم ایران به انتخاب سبک زندگی «غربی» موجب نگرانی و «تاثر» رهبر جمهوری اسلامی شده است.

به گزارش دیگربان، مطهری این مطلب را در جمع گروهی از دانشجویان بیان کرده و گفته در این گزارش آمده که مردم ایران از سبک زندگی «اسلامی» فاصله گرفته‌اند.

وی افزوده سبک زندگی جدید مردم باعث «افزایش نرخ طلاق، اعتیاد و حاشیه‌نشینی شهر‌ها» شده است.

این نماینده مجلس اضافه کرده که خامنه‌ای برای بررسی این گزارش شش ساعت وقت گذاشته و برای وضعیت برخی حوزه‌ها «اشک» ریخته است.

محمد‌باقر قالیباف٬ شهردار تهران نیز خبر از برگزاری جلسه سران قوا با علی خامنه‌ای درباره بررسی «آسیب‌های اجتماعی» خبر داده است.

مقام‌های شرکت کننده در این جلسه حاضر نشده‌اند درباره جزئیات این نشست اطلاع‌رسانی کنند٬ اما گفته می‌شود که خامنه‌ای دستور‌های «مهمی» در این خصوص صادر کرده است.

از زمان صدور مجموعه‌ دستور‌های رهبر جمهوری اسلامی که از جزئیات آن‌ها اطلاعی در دست نیست٬ برخی از مقام‌های مسئول از ضرورت رسیدگی به «أسیب‌های اجتماعی» سخن می‌گویند.

علی مطهری هم در این زمینه گفته «در حال حاضر تا حدی در بخش فرهنگی نفوذ صورت گرفته به طوری که با نگاهی که نوع و سبک زندگی می‌توان فاصله از سبک زندگی اسلامی و نزدیکی به سبک زندگی غربی را دید.»

مطهری افزوده «زمانی که روابط آزاد و مجالس مختلط بیشتر شده طرف هوس می‌کند که زنش را عوض کرده و طلاق بدهد.»

گاردين: احتمال رويارويی نظامی ناتو و روسيه

0سخنگوی وزارت خارجه انگلیس روز سه شنبه ساقط شدن جنگنده روسیه در سوریه را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: تا زمانی که جزئیات این حادثه منتشر نشود نمی توان تحولات آینده را پیش بینی کرد.

در همین حال روزنامه گاردین چاپ انگلیس گزارش داد: احتمال رویارویی نظامی ناتو و روسیه وجود دارد.

این روزنامه نوشت: سقوط جنگنده روسی تاکید می کند خطر واقعی در بروز درگیری میان طرف های دخالت کننده در بحران سوریه وجود دارد. این احتمال هست که درگیری هایی میان ناتو و روسیه آغاز شود.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد: احتمال واکنش نظامی روسیه علیه ترکیه که یک عضو مهم ناتو است، وجود دارد.

این منبع افزود: شکی در این نیست آغاز این درگیری تهدیدی برای امنیت بین الملل خواهد بود.

گزارشگر الجزیره در مسکو درباره اظهارات یکی از مقامات روس مبنی بر همکاری ترکیه و آمریکا در هدف قرار دادن جنگنده روسی گفته: سرگئی ملنیکف نائب رئیس دوما یکی از اعضای حزب کمونیست روسیه است و تاکید کرد اطلاعاتی را به دست آورده است که نشان می دهد هدف قرار دادن جنگنده روسیه بر اساس هماهنگی های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه و آمریکا بوده است.

این مقام روسیه تا این لحظه اسنادی را در این زمینه ارائه نکرده است و شاید این موضع مقام روس در چارچوب متشنج شدن روابط روسیه و ناتو مطرح شده است به ویژه آنکه رئیس جمهور روسیه در دیدار با پادشاه اردن در منطقه سوچی، ناتو را به حمایت از تروریسم متهم کرد.

وی افزود: بنابراین این بحران از چارچوب تنش های دوجانبه ترکیه و روسیه خارج شده و وارد بحران بزرگ تری در سطح روابط روسیه و ناتو شده است.

منبع حکومتی: سفر پوتین به تهران/سقوط جنگنده

0به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در پاسخ به سئوالی در مورد اقدام ترکیه به سرنگون کردن یک فروند جت جنگی روسی در مرز با سوریه اعلام کرد ترکیه حق دارد از حریم هوایی خود دفاع کند.

رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با “فرانسوا اولاند” رئیس جمهور فرانسه در کاخ سفید گفت: با فرانسه توافق کردیم که روسیه در صورتی که به جای آنکه به دنبال تقویت اسد باشد اهداف خود را علیه داعش به کار بگیرد، می‌تواند به ایفای نقش بپردازد.

دبیرکل ناتو نیز گفت: بیشتر حملات روسیه تاکنون اهدافی را در مناطق مختلف در سوریه هدف قرار داده که داعش در آنجا حضور نداشته است.

وی افزود که ناتو در کنار ترکیه می ایستد.

در همین حال روزنامه حکومتی “وطن امروز” نزدیک به باند خامنه ای نوشت: درست یک روز پس از دیدار پوتین و رهبر انقلاب، جنگنده روس‌ها بر فراز سوریه سرنگون می‌شود. این قطعا پیامی برای روس‌ها دارد: «باید هزینه ائتلاف راهبردی با ایران را بپردازید».

این منبع نوشت: ترکیه از نظر مجموع توانایی‌ها، بسیار ضعیف‌تر از آن است که اقدامی چنین تحریک‌آمیز علیه قدرت نظامی دوم جهان صورت دهد. بدون شک آتش‌افروزی ترکیه بدون هماهنگی با پایتخت‌های غربی و عربی نبوده است. این پیام، نه پیام آنکارا که پیام واشنگتن، ناتو و ریاض برای مسکو بود تا بداند به کدام وادی پا نهاده است. اکنون باید منتظر پاسخ روس‌ها ماند.